Tietosuojaseloste


Zeroni -palvelun ylläpidossa sekä antamiesi henkilötietojen käsittelyssä ja
rekisteröinnissä noudatetaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuojalainsäädännössä on määritelty.

Rekisteriselosteessa rekisterinpitäjää edustavaan käyttäjään ja asiakkaaseen viitataan
termillä ”Käyttäjä”.

Rekisteriselosteessa Zeroni -palveluun viitataan termillä ”Palvelu”

1. REKISTERINPITÄJÄ

“Rekisterinpitäjänä” toimii Zeroni -palvelun tilannut yritys.

Rekisterin operatiivisesta ylläpidosta ja hallinnosta vastaa Zeroni Oy (“Käsittelijä”)

Y-tunnus: 0861964-1

Osoite:
Kappelikuja 6 A, 02200 Espoo

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Toni Oksanen, Chief Architect

3. REKISTERIN NIMI

Zeroni -palvelun rekisteri

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Tilaajavastuulain mukaisten tietojen rekisteröinti.
Verotusmenettelylain mukaisten urakka- ja työntekijätietojen ilmoittaminen verottajalle.
Työturvallisuuslain edellyttämien velvoitteiden hoitaminen ja raportointi valvovalle viranomaiselle.
Työsuhteen ehtojen lainmukaisuuden valvonta työmaalla.
Päätoteuttajan ja tilaajan edellyttämien velvoitteiden hoitaminen.
Työntekijän kulkuoikeuksien ja lupien hallinnointiin työmaa-alueella.

Käsittelijä huolehtii rekisterin ylläpidosta ja Rekisterinpitäjän valtuutuksen nojalla sille
asetetuista tehtävistä Rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun. Rekisterinpitäjä ja Käsittelijä
voivat luovuttaa henkilötietoja rakennusalalla toimivien toimijoiden velvoitteiden
noudattamiseen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei laki tai muu
määräys tähän velvoita. Tarvittavia tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa myös
Rekisterinpitäjän ja Käsittelijän palveluntarjoajille ja asiantuntijoille lakisääteisten
velvoitteiden hoitamiseen. Rekisterinpitäjä ja Käsittelijä voivat luovuttaa tietoja tytär- ja
sisaryhtiöilleen henkilötietolakia noudattaen. Käsittelijä voi lisäksi käyttää ja luovuttaa
rekisterin tietoja henkilötietolain sallimassa laajuudessa Käsittelijän ja/tai sen
yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden markkinointiin Rekisterinpitäjälle.

Palvelu tallentaa ja säilyttää tiedot, jotka Rekisterinpitäjä on toimittanut Palvelun kautta
tai muuten ilmoittanut Palvelussa, niin pitkään, kuin Rekisterinpitäjä on rekisteröitynyt
Palveluun. Rekisterinpitäjän lopettaessa Palvelun käytön henkilötiedot säilytetään
Käsittelijän toimesta tämän jälkeen viisi vuotta, jotta Käsittelijä voi vastata mahdollisiin
Rekisterinpitäjän tietoja koskeviin kysymyksiin/tiedusteluihin yllä mainitun rekisterin
käyttötarkoituksen puitteissa. Tämän jälkeen Rekisterinpitäjän henkilötiedot tuhotaan
Käsittelijän tietojärjestelmästä pois lukien ne tiedot, jotka on lain mukaan säilytettävä.
Rekisterinpitäjän rekisteritietoja julkaistaan palvelussa ja luovutetaan palvelun
käyttäjille.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

1) Henkilön etu- ja sukunimi, syntymäaika ja veronumero.
2) Henkilön yhteystiedot (ulkomaalaiset työntekijät), läsnäolotieto työmaalla, pätevyydet.
3) Työmaalla työskentelyn alkamis- ja päättymispäivämäärä.
4) Työntekijän työnantajan nimi ja yritystunnus.
5) Henkilöllisyyden varmistamiseksi henkilöllisyystodistus.
6) Lähetetyistä työntekijöistä annetun lain 4 a §:ssä tarkoitetun edustajan nimi ja
yhteystiedot Suomessa sekä vaadittavat dokumentit.

7) Mobiilileimauksessa hyödynnetään paikkatietoa käyttäjän sen salliessa. Paikkatietoa
ei tallenneta, vaan ainoastaan tieto onko henkilö työmaa-alueella vai sen ulkopuolella.

Lisäksi Palvelun Käyttäjistä (palveluun kirjautuneet käyttäjät) talletetaan käyttäjien
salasana. Käyttäjä tunnistetaan sähköpostin ja salasanan perusteella.

Evästeitä (”cookies”) käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö
on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun
käyttöä muokkaamalla sisällön Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa
internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun
evästeitä käytetään.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin.
Tämän voi tehdä Käyttäjän omilta sivuilta tai ottamalla yhteyttä palvelun Käsittelijään.
Rekisterinpitäjä ja operatiivisesta ylläpidosta vastaava Käsittelijä toteuttaa kohtuulliset
toimet, joilla pyritään estämään Käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen
sekä luvaton pääsy tietoihin.

Sovellettavat lait:
Työturvallisuuslaki (738/2002) 52 b § (24.5.2013/364)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Verotusmenettelylaki 15 b – d §
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004, työelämän tietosuojalaki) 3 §, 4
§:n 2 ja 3 mom.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Pääosa tiedoista saadaan Rekisterinpitäjiltä tai Käyttäjältä itseltään. Heidän
yhteyshenkilöt vastaavat henkilö- ja yritystietojen oikeellisuudesta ja tietojen ylläpidosta.

Rekisteriin ei tuoda henkilötietoja suoraan ulkopuolisista järjestelmistä. Sen sijaan
Vastuu Group Oy:n VALTTI-rajapintaa hyödynnetään henkilön perustietojen
lisäyksessä.

Vastuu Group Oy:lta saadaan heidän Luotettava Kumppani -ohjelmaan
kuuluvien yritysten osalta tilaajavastuuraportin sisältämät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterin tietoja luovutetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla verottajalle,
Aluehallintovirastolle ja muille toimivaltaisille viranomaisille.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan välittää Rekisterinpitäjän muihin järjestelmiin,
esimerkkeinä toiminnanohjaus-, HR- tai raportointijärjestelmiin. Tällöin välitetään vain
tietoja, joihin Rekisterinpitäjällä on käyttöoikeus.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu.
Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten
kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja Rekisterinpitäjän antaman valtuutuksen
perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat
tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja
sopimusperusteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

9. PALVELUN SIIRTO, FUUSIO TAI YRITYSKAUPPA

Jos Käsittelijä tai osa sen liiketoimintaa myydään tai fuusioidaan kolmannen osapuolen
kanssa tai Palvelu siirretään kolmannelle osapuolelle, Käsittelijä varaa oikeuden
kaikissa näissä tapauksissa siirtää tai osoittaa tiedot, jotka on kerätty Rekisterinpitäjiltä
osaksi tapahtuvaa fuusiota, kauppaa, myyntiä, siirtoa tai muuta hallinnoinnin muutosta.

10. MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja
tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella.

Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

11. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilö- ja yritystiedot on suojattu palvelun käyttövaltuusrajauksella. Kaikki tiedot ovat
sähköisessä muodossa.

Salassapidettävään henkilötietoon on oikeus ainoastaan henkilön työnantajan
valtuuttamalla yhteyshenkilöllä sekä työturvallisuudesta ja työehdoista vastaavilla
henkilöillä tai tarkastusta suorittavilla viranomaisilla.

Tiedot suojataan luvattomalta käytöltä ja tietoja pääsee käsittelemään vain näihin
tietoihin oikeutetut henkilöt. Tietoja suojataan tietosuojalain ja lain yksityisyyden
suojasta työelämässä mukaisesti.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa.

12. VOIMAANTULOPÄIVÄ

Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 1. kesäkuuta 2015. Viimeisin päivitys on 20.
syyskuuta 2022.