Työturvallisuuteen liittyvät riskit rakennustyömaalla

Blogi —

Työturvallisuuteen liittyvät riskit rakennustyömaalla ja työtapaturmiin liittyvät tuomiot Suomessa

Rakennusala on yksi niistä aloista, joilla työtapaturmien riski on merkittävän suuri. Työmaiden monimutkaisuus, korkealla työskentely, raskaiden koneiden käyttö sekä erilaiset materiaalit ja työmenetelmät luovat lukuisia turvallisuushaasteita. Tämä artikkeli keskittyy työturvallisuuteen liittyviin riskeihin rakennustyömailla sekä pohtii työtapaturmiin liittyviä tuomioita Suomessa, valaisten aihetta konkreettisilla esimerkkitapauksilla.

Työturvallisuusriskit rakennustyömailla

Rakennustyömailla vaaroja ovat mm. putoamiset, liukastumiset, koneiden ja laitteiden käyttöön liittyvät onnettomuudet sekä haitalliset aineet. Työturvallisuuslainsäädäntö vaatii työntekijöitä ja työnantajia tunnistamaan ja hallitsemaan näitä riskejä.

Putoamiset ovat yksi yleisimmistä tapaturmista rakennustyömailla ja yleensä ne johtuvat turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä tai työntekijän huolimattomuudesta. Käytännössä putoamisen estämiseen tarkoitettujen turvavälineiden, kuten turvavaljaiden tai kunnollisten kaiteiden käyttö, on ratkaisevan tärkeää.

Työtapaturmiin liittyvät tuomiot Suomessa

Suomen lainsäädännössä rakennustyömaan päätoteuttajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta työpaikalla. Kun onnettomuus tapahtuu, työsuojeluviranomaiset tutkivat tapauksen ja selvittävät, onko työturvallisuuslainsäädäntöä rikottu. Mikäli rikkomus todetaan, voi tästä seurata rikosoikeudellinen prosessi ja mahdollinen tuomio.

Rakennustyömailla tapahtuvien onnettomuuksien yleisiä syitä ovat usein puutteelliset turvallisuustoimet, kuten puutteellinen putoamissuojaus tai riittämätön koulutus. Myös työmaan epäjärjestys tai haitalliset aineet voivat olla syitä onnettomuuksiin.

Oikeuden tuomiot voivat vaihdella tapauksesta riippuen. Yleensä ne perustuvat työturvallisuusrikkomuksen vakavuuteen ja siihen, onko kyseessä toistuva lain vaatimusten laiminlyönti. Mahdollisia seuraamuksia voivat olla yhteisösakot, yrityksen toiminnan rajoittaminen tai jopa vankeusrangaistus.

Vuoden 2015 tapaus, jossa rakennusalan yritys tuomittiin maksamaan 40 000 euron sakko työturvallisuusrikoksesta putoamisonnettomuuden seurauksena, on esimerkki tällaisesta tuomiosta. Tuomio perustui oikeuden havaintoon, että onnettomuus johtui turvallisuusmääräysten laiminlyönnistä, kuten riittämättömien suoja-aitojen ja turvavaljaiden käytöstä.

Vuonna 2019 erään toisen rakennusalan yrityksen työmaalla tapahtui kuolemaan johtanut työtapaturma. Yhtiö tuomittiin maksamaan sakkoa työturvallisuusrikkomuksesta. Oikeus katsoi, että yhtiö oli laiminlyönyt velvollisuutensa työturvallisuuslain mukaan.

Johtopäätökset

Nämä tapaukset osoittavat, kuinka tärkeää on noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. Jokainen työtapaturma on tragedia, ja useimmiten ne ovat vältettävissä. On olennaista, että työntekijöille annetaan asianmukaista koulutusta, ja että työmaalla noudatetaan turvallisuusstandardeja ja -protokollia. Myös työnantajien on oltava aktiivisia työturvallisuuskysymyksissä ja varmistettava, että työntekijöiden turvallisuus on aina etusijalla.

Työtapaturmiin liittyvät tuomiot Suomessa osoittavat, että viranomaiset ottavat työturvallisuusrikkomukset vakavasti. Ne palvelevat myös muistutuksena muille toimijoille siitä, mitä voi tapahtua, jos työturvallisuuslainsäädäntöä ei noudateta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että työturvallisuus on kaikkien työmaalla työskentelevien vastuulla. On tärkeää oppia ennakkotapauksista ja jatkaa työturvallisuuden parantamista. Työntekijöiden turvallisuuden takaaminen on paitsi lakisääteinen velvoite, myös eettinen velvoite. Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön.

Lue myös