Päätoteuttajan vastuut rakennustyömaalla

Blogi —

Joko teidän työmaillanne tiedetään, millaisia riskejä puutteelliseen lain vaatimusten valvontaan liittyy?

Yhteisellä rakennustyömaalla noudatetaan useita lakeja ja määräyksiä, joilla edistetään työmaan turvallisuutta, varmistetaan työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu ja huolehditaan siitä, ettei rakentamisesta koidu haittaa ympäröivälle luonnolle. Näiden lakien ymmärtäminen ja noudattaminen on erittäin tärkeää rakennustyömaan päätoteuttajalle, joka on kokonaisvastuussa projektin toteutuksesta, turvallisuudesta ja laadusta. Tässä blogitekstissä käymme läpi ulkopuolisen työvoiman käyttöön sekä työturvallisuuteen liittyviä lain vaatimuksia ja millaisia riskejä näiden puutteelliseen valvontaan päätoteuttajan osalta liittyy.

Päätoteuttajan vastuut rakennustyömaalla

Päätoteuttajan on harmaan talouden torjuntaan tähtäävän tilaajavastuulain nojalla varmistettava, että työmaalla työskentelevät urakoitsijat ovat hoitaneet yhteiskunnalliset velvoitteensa ja heidän työntekijöillään on tarvittavat luvat ja oikeudet Suomessa työskentelyyn. Lisäksi on pystyttävä todentamaan, että aliurakoitsija on varmasti hoitanut työntekijöidensä työsuhteeseen, sosiaaliturvaan sekä työterveyshuoltoon liittyvät sopimukset ja maksut. 

Toinen keskeisimmistä lainsäädännöistä rakennusalalla on työturvallisuuslaki, jonka tavoitteena on ehkäistä tapaturmia ja ammattitauteja sekä edistää terveellistä ja turvallista työympäristöä. Päätoteuttajan on tästä syystä huolehdittava, että työmaan työntekijät ovat saaneet asianmukaisen perehdytyksen ja toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaan. 

Mitä velvoitteiden laiminlyönnistä seuraa?

Jos pääurakoitsija laiminlyö velvoitteensa rakennustyömaan ulkopuolisen työvoiman hallinnassa, se voi johtaa monien työmaan riskien toteutumiseen, mitä voivat olla esimerkiksi:

  1. Harmaan talouden torjunta pettää: Jos aliurakoitsijan tai tämän työntekijöiden työskentelyoikeutta ja oleskelulupaa valvotaan puutteellisesti, voi työmaalle päätyä laittomasti maassa oleskelevia tai työnteko-oikeudettomia henkilöitä. Myös palkkaukseen liittyvät epäselvyydet ovat yleisiä, erityisesti ulkomaalaisten työntekijöiden osalta ja tästä syystä alipalkkausta ja veronkiertoa voi esiintyä alihankintaketjussa pääurakoitsijan tietämättä. Lue lisää alipalkkauksesta rakennustyömaalla!
  2. Onnettomuusriski kasvaa: Puutteellinen perehdytys ja työturvallisuuden valvonta voi johtaa työtapaturmiin ja vaaratilanteisiin, sillä työntekijät eivät ilman perehdytystä tunne kyseisen työmaan turvallisuusmääräyksiä tai -käytäntöjä. Työmaan turvallisuus saattaa heikentyä puutteellisen valvonnan takia, mikä voi onnettomuuksien sattuessa aiheuttaa lisääntyneitä kustannuksia ja viivästyksiä. Lisäksi aluehallintovirasto tarkastaa kaikki työmaat, jolla työskentelee työturvallisuusrikkomuksesta tuomittu työnjohtaja. Lue mitä toistuvista turvallisuuspuutteista seuraa!
  3. Laatu heikkenee: Jos työntekijöitä ei perehdytetä riittävästi, he eivät välttämättä osaa suorittaa tehtäviään oikein tai laadukkaasti. Myös dokumentoinnin puutteesta johtuvan laadun heikkenemisen myötä jälkikorjausten tarve lisääntyy, mikä voi aiheuttaa merkittäviä viivästyksiä sekä lisäkustannuksia projektille. 
  4. Vastuu lisääntyy: Päätoteuttajan vastuu kasvaa, mikäli aliurakoitsijoiden velvoitteita ei valvota asianmukaisesti. Päätoteuttaja voi joutua esimerkiksi aluehallintoviraston tai Verohallinnon satunnaistarkastuksen kohteeksi ja puutteiden tultua ilmi joutua korvaamaan vahinkoja ja vastaamaan viranomaisten asettamiin seuraamuksiin.
  5. Työntekijöiden oikeuksia laiminlyödään: Epäoikeudenmukainen kohtelu voi johtaa työsuhteeseen liittyviin ristiriitoihin, kuten palkka-, työaika- tai työehtosopimuskiistoihin, mikä vaikuttaa työhyvinvointiin ja sen myötä työn laadukkuuteen. Puutteelliset työskentelyolosuhteet voivat lisäksi aiheuttaa konflikteja ja lakkoja, mikä vaikuttaa työntekijöiden motivaatioon ja sitoutumiseen. Lue tästä, millaiset sakot Lahdessa toiminut yritys sai työsyrjinnästä.
  6. Maineen menettäminen: Päätoteuttajan maine voi tahriintua, jos sidosryhmät, asiakkaat tai viranomaiset havaitsevat laiminlyöntejä työmaalla. Negatiivinen julkisuus voi heikentää yrityksen kilpailukykyä ja vaikuttaa tuleviin mahdollisuuksiin saada uusia sopimuksia. 

Lain vaatimusten puutteelliseen valvontaan liittyvät riskit ovat realisoituessaan päätoteuttajan näkökulmasta erittäin ikäviä, sillä lain mukaan työn tilaaja vastaa omien työntekijöidensä lisäksi koko alihankintaketjussa olevien urakoitsijoiden toimista sekä heidän työntekijöistään. Näin ollen laiminlyönnit voivat johtaa sakkoihin, rikosoikeudelliseen vastuuseen sekä mainehaittaan, joka kohdistuu lainvastaisesti toimineen aliurakoitsijan lisäksi myös työmaan päätoteuttajaan. Räikeät laiminlyönnit voivat myös pahimmassa tapauksessa johtaa työmaan sulkemiseen ja jopa liiketoimintakieltoon. Ennakoivalla toiminnalla ja valvonnalla päätoteuttajan on mahdollista hallita sekä poistaa näitä riskejä.

Välttäkää iltapäivälehtien otsikot ja varmistakaa jo hyvissä ajoin, että ulkopuolisen työvoiman hallintaan sekä työturvallisuuteen liittyvät riskit eivät toteudu teidän työmaallanne!

Varaa nyt veloitukseton onboarding-prosessikartoitus, jonka avulla lain velvoitteiden hallinnasta tulee ennakoivaa ja sujuvaa!

Tarjoamme uusille asiakkaillemme täysin veloituksettoman kartoituksen, jossa käymme läpi yhdessä nykyisen ulkopuolisen työvoiman onboarding-prosessinne ja selvitämme, kuinka Zeronin avulla voimme tehostaa projektienne sujuvuutta. Jos kiinnostuit kartoituksesta, ota yhteyttä myyntiimme ja laitetaan työvoimahallinta- sekä turvallisuusprosessinne kuntoon!

Ota yhteyttä:
sales@zeroni.fi
p. 0400 600 339

Lue myös